Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

arrependimento
16:38
9309 acce
Reposted fromoutline outline viaczarnazupa czarnazupa
arrependimento
16:38
6337 cbff
Reposted fromthomasp thomasp viaincontrovertible incontrovertible

July 03 2015

arrependimento
09:25
7547 4e19
jak najwięcej
arrependimento
09:17
1991 303f 500
Reposted fromv2px v2px viaArsenR ArsenR
arrependimento
09:17
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viaArsenR ArsenR
arrependimento
09:17
7517 563b 500
Reposted fromjogi jogi
arrependimento
09:16
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
arrependimento
09:16
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
arrependimento
09:15
arrependimento
09:15
3086 09df
arrependimento
09:15
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
arrependimento
09:15
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
09:15
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
arrependimento
09:14
1502 af9e 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
arrependimento
09:07
09:07
7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence viacheersbaby cheersbaby
arrependimento
09:06
4881 d741 500
Reposted frommaniamania maniamania viaunreachable96 unreachable96
arrependimento
09:06
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viaunreachable96 unreachable96
09:06
arrependimento
08:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl